Serveis Artiz & Soler Advocats

S E R V E I S

Dret Civil

Som un despatx d’advocats especialitzats en procediments contenciosos relatius a qualsevol àmbit de la propietat privada (finques, arrendaments urbans i rústics, incompliments contractuals, promoció d’edificacions, assegurances), de la família (separacions, divorcis, matrimonial canònic, herències i tuteles), i d’indemnitzacions per responsabilitat civil contractual i extracontractual (reclamacions d’indemnitzacions per danys, accidents de circulació, defectes constructius).

Dret Tributari

Aquest és un despatx de llarga tradició tributària, avalada per la formació dels seus advocats i per la seva dilatada experiència, tant en els àmbits de consultoria i assessorament, planificant el més convenient per a cada contribuent, especialment en el que respecta a ciutadans no residents, com els de gestió i defensa en els procediments tributaris generals, inspecció, econòmic-administratius i contenciós-administratius.

Dret Mercantil

La nostra formació en l’àmbit del dret mercantil i de l’administració concursal ens permet assessorar amb la màxima solvència qualsevol qüestió derivada de l’activitat mercantil (redacció d’actes i de contractes, constitució de societats, actuacions com lletrats assessors), i actuar processalment en tot tipus de reclamacions contractuals, societàries o de responsabilitat d’administradors, i en tot tipus de situació concursal tant des de la perspectiva del deutor com del creditor.

Dret Administratiu i Urbanisme

La nostra preparació i experiència ens avala en els àmbits més genèrics del dret administratiu en els seus diferents vessants, molt especialment en el que es refereix en procediments sancionadors i de responsabilitat patrimonial, i sobretot en l’àmbit urbanístic, tant des del punt de vista del plantejament i defensa dels interessos dels particulars en fase de gestió, com d’impugnació i defensa davant de les actuacions administratives tant en seu administrativa com contenciós-administrativa.

Dret Penal

La formació civil, mercantil i tributària del despatx es complementa en relació al dret penal en l’àmbit de tots aquells delictes o delictes lleus de contingut econòmic o generadors d’indemnitzacions (delicte fiscal, defraudacions, aixecaments de béns, responsabilitat d’administradors de persones jurídiques, accidents de circulació,…) i en l’àmbit de la prevenció mitjançant la redacció i implantació de plans de compliance penal.

Dret Laboral

La nostra dilatada trajectòria professional ens permet oferir una gestió acurada en l’àmbit de l’assessorament laboral integral, adreçada a satisfer les necessitats específiques tant de les empreses com dels particulars, cobrint tot l’espectre dels tràmits laborals i de la Seguretat Social de caràcter administratiu (assessorament i redacció de contractes, nòmines, TC1 i TC2 i altres impresos i formularis) i la defensa dels subjectes de la relació laboral en qualsevol tipus de procés davant les administracions i davant la jurisdicció social.

Tenim una àmplia experiència en gestions en l'àmbit internacional.